CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC MỐI QUAN HỆ KEO SƠN GIỮA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN


Cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang cách mạng; kiên định lập trường, xây dựng lực lượng CAND, QĐND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. 

Vừa qua, trong dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2018), cùng với nhân dân cả nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực để chúc mừng và tôn vinh những chiến công xuất sắc, những thành quả lớn lao của QĐND Việt Nam suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Lực lượng CAND tin tưởng sâu sắc rằng, với bản chất và truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(1), QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống. 

Tuy nhiên, đáng tiếc vẫn còn có những tiếng nói lạc lõng đi ngược lại niềm vui chung ấy, với những luận điệu gây chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt, tình đoàn kết keo sơn của QĐND và CAND.
Không khó để nhận thấy, với âm mưu làm suy yếu sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, những đối tượng này đã tuyên truyền rằng, QĐND tham gia phối hợp với CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là vi phạm Hiến pháp, là “lấn sân”, với luận điệu cho rằng Quân đội chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, còn Công an chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, trấn áp tội phạm nên cần thoát li khỏi lãnh đạo của Đảng.
Các đối tượng này muốn “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”. Chúng còn công kích, gây chia rẽ bằng thủ đoạn hạ thấp vai trò Công an, quân đội và những thủ đoạn khác với mong muốn gây nên sự nghi kị, hiềm khích mối quan hệ giữa Quân đội với Công an.

Chúng rêu rao rằng Quân đội vất vả và hy sinh to lớn, còn Công an thì “an nhàn”, “sung sướng” hay Công an có sự “ưu đãi” cao hơn Quân đội. Lợi dụng một số cán bộ sỹ quan trong CAND vi phạm pháp luật bị xử lý, chúng cho rằng Quân đội được “che chở” , còn Công an “yếu thế” nên bị xử lý mạnh…
Và còn rất nhiều thủ đoạn khác mà mục đích là để phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là QĐND và CAND hoặc gây chia rẽ giữa QĐND với CAND.
Cùng với sự tấn công tâm lý, cùng với những thủ đoạn thâm hiểm khác, mục tiêu mà các đối tượng này muốn đạt được là gây bất ổn trong nội bộ Công an và Quân đội. Họ mong muốn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội và Công an dần “suy thoái đạo đức, lối sống” tiến tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hi vọng làm mất đi động lực, mục tiêu, lý tưởng của các lực lượng vũ trang nhân dân, nguồn năng lượng chính để CAND và QĐND chung một ngọn cờ, đoàn kết, thống nhất bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

Như chúng ta đã biết, mối quan hệ mật thiết, keo sơn giữa CAND và QĐND từ khi hai lực lượng này được Đảng, Bác Hồ và nhân dân sáng lập, rèn luyện, xây dựng và trưởng thành đến ngày nay, là một pho sử bằng vàng, nó vừa phản ánh nhu cầu khách quan của lịch sử cách mạng nước ta, đồng thời cũng phản ánh nguồn gốc, bản chất, nguyên tắc của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam “trung với Đảng, hiếu với dân”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.
Chính đặc tính số một đó đã là chất keo đoàn kết CAND và QĐND tiếp tục được bồi đắp, củng cố mối quan hệ mẫu mực giữa hai lực lượng vũ trang cách mạng “sự phối hợp đó đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu và là nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (2).
Từ buổi đầu còn non trẻ trong Cách mạng tháng Tám, QĐND và CAND đã đoàn kết, hiệp đồng, làm nòng cốt cùng với nhân dân và các lực lượng cách mạng tại chỗ bước vào cuộc chiến đấu sinh tử với đế quốc, thực dân, phong kiến, phản động; giành, giữ chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, gắn bó máu thịt với nhân dân, hai lực lượng đồng cam cộng khổ, hiệp đồng chiến đấu, góp phần quyết định vào việc đánh thắng thực dân Pháp và can thiệp Mỹ với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa QĐND và CAND là nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, hai lực lượng tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống gắn bó keo sơn được vun đắp qua nhiều thế hệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hiệp đồng chiến đấu, làm nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đặc biệt, trong những năm 80 của thế kỷ XX và giai đoạn đầu thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước ta, sau sự kiện hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, trước sự gia tăng hoạt động chống phá bằng các âm mưu, phương thức tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa QĐND và CAND được nâng lên tầm cao mới, góp phần quyết định vào thành công của công cuộc bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bối cảnh quốc tế mới khi nước ta mở cửa hội nhập, chuyển đổi nền kinh tế, bên cạnh thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Với bản chất cách mạng, anh hùng vẻ vang, QĐND và CAND đã không ngừng nỗ lực, nâng cao và thắt chặt mối quan hệ, tiếp tục hiệp đồng chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nhân dân. 

Hai lực lượng đã kịp thời, chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc; ban hành và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khẳng định “mối quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND tiếp tục là một yêu cầu khách quan, tất yếu, là nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an” (3).
Chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang cách mạng; kiên định lập trường, xây dựng lực lượng CAND, QĐND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Bùi Chí Thanh, Học viện Chính trị CAND

Nhận xét 1. Bếp từ CHEFS EH-DIH2000A với 2 vùng nấu từ công suất 2000W, kích thước bếp: 690 x 420 x 60mm, thiết kế lắp âm, sử dụng các linh kiện được sản xuất tại nước ngoài như: mặt kính liền nguyên khối ceramic NEG (Nippon Electric Glass) Nhật Bản chống trầy xước, và mâm từ công nghệ hiện đại siêu tiết kiệm điện. Bếp từ Chefs EH-DIH2000A có giá thành tầm trung nhưng lại được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng. Sản phẩm giúp bạn có nấu nướng được những bữa cơm ngon mà vẫn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí.

  Bếp đôi từ, hồng ngoại CHEFS EH-MIX366 là sản phẩm được tích hợp bếp từ và bếp hồng ngoại trong một sản phẩm. Thiết kế 2 vùng nấu là 2 loại bếp khác nhau giúp cho sản phẩm có khả năng đáp ứng đa dạng các nhu cầu nấu nướng đa dạng của mỗi gia đình. Chefs EH-MIX366 có kích thước mặt bếp: 750x450mm, thiết kế lắp âm, sử dụng các linh kiện được sản xuất tại Đức như: mặt kính Schott Ceran chống nứt vỡ và mâm nhiệt E.G.O siêu bền, tuổi thọ lên đến 20 năm. Các khe tản nhiệt được thiết kế thông minh để tối ưu hóa khả năng tản nhiệt, giúp cho sản phẩm luôn bền theo thời gian.

  Được nhập khẩu nguyên chiếc từ CHLB Đức, Bếp từ CHEFS EH-DIH366 đến nay vẫn luôn được người tiêu dùng đánh giá cao bởi thiết kế đẹp, sang trọng; các tính năng ưu việt, độc đáo thỏa mãn những khách hàng khó tính với giá tiền hợp lý trong phân khúc. Đây là chiếc bếp từ thuộc dòng 2 vùng nấu với thiết kế mặt kính Schott Ceran liền nguyên khối sang trọng, bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster vừa đem lại sự an toàn tuyệt đối cho bạn và người thân, lại vừa có thể tiết kiệm chi phí chi trả hàng tháng.

  CHEFS EH-DIH888 là phiên bản bếp từ đôi thiết kế lắp đặt âm, tạo sự gọn gàng cho không gian. Bếp có kích thước 750 x 450 x 60mm với công suất đạt 4000W. Bếp từ âm Chefs EH-DIH888 được sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại số 1 của Đức. Bếp từ ứng dụng mâm từ nhận diện đáy nồi thông minh. Mặt kính Schott Ceran chịu lực, chịu nhiệt cao. Toàn bộ hệ thống bo mạch được cách điện, cách nhiệt tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Có trong tay siêu phẩm Chefs EH-DIH888, bạn sẽ thỏa sức với đam mê nấu nướng của mình.

  Siêu thị Bếp Hoàng Cương - TP HCM
  Địa chỉ: 348 Bạch Đằng - Q Bình Thạnh - TP HCM
  Tel: 0974329191
  Website: https://bephoangcuong.com

  Siêu thị Bếp Hoàng Cương - Hà Nội
  Địa chỉ: 398 Khâm Thiên - quận Đống Đa - Hà Nội
  Tel: 0933266966
  Youtube: https://bit.ly/BepHoangCuong

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VÀI NÉT VỀ VIÊN TƯỚNG NGỤY 3 SAO NGUYỄN HỮU CÓ

Những sự thật về Bắc Triều Tiên và chế độ “độc tài” của gia đình họ Kim.

PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, DÂN TỘC – BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, CỤC BỘ; NGUY CƠ GÂY MẤT ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, HIỂM HỌA ĐỐI VỚI NỀN AN NINH QUỐC GIA.

LÊ MINH ĐẢO - XUÂN LỘC VÀ SỰ THẬT

ĐẠI TÁ TÌNH BÁO CÓ MỘT KHÔNG HAI

SĨ QUAN CAO CẤP NHẤT CỦA SÀI GÒN BỊ BẮT SỐNG TẠI MẶT TRẬN

HAI ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM VÀ LƯƠNG CƯỜNG ĐƯỢC PHONG HÀM ĐẠI TƯỚNG

"Sự lừa dối hào nhoáng: John Paul Vann và nước Mỹ ở Việt Nam"

Đừng mộng đòi đi nước ngoài định cư nữa, Việt kiều Mỹ đang muốn về Việt Nam vì 4 lý do

NHỮNG NGỤY BIỆN VONG BẢN